Eldrepolitikk stortingsvalget 2021

Dette er eldrepolitikken til de politiske partiene

1,1 millioner personer er over 60 år i Norge i dag. I 2050 øker tallet til 1,6 millioner. Hvilken eldrepolitikk har de største politiske partiene?

ELDREPOLITIKK: Her kan du se hvilken eldrepolitikk de politiske partiene sier de vil jobbe for. Foto: NTB
ELDREPOLITIKK: Her kan du se hvilken eldrepolitikk de politiske partiene sier de vil jobbe for. Foto: NTB Vis mer
Publisert

Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Ikke mindre enn 351 lister ble levert inn til stortingsvalget 2021. Dette er flere enn noen gang tidligere og en økning på 36 lister fra valget i 2017.

Informasjonen under hvert parti er hentet fra handlingsprogrammene på de ulike partienes nettsider. Vi har søkt på stikkordene «eldre», «senior» og «pensjon» og trukket frem de punktene vi har vurdert som mest relevante for hvert parti. Listen over foreslåtte tiltak i partiprogrammene vil være mer omfattende enn de som er nevnt her.

Arbeiderpartiet (Ap) – Stiftet 1887

Partileder Jonas Gahr Støre. Foto: NTB
Partileder Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Vis mer

Fortjener å være sjef i eget liv

Vi må både se eldre som en ressurs og klare å trygge tilværelsen når helsen svikter og man trenger hjelp. Eldreomsorgen skal ikke stykkes opp og settes ut på anbud.

Ap vil:

 • Stimulere til at flere eldre står i arbeid. Beholde den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år.
 • Sikre en god pensjon og at den kan kombineres med å være i arbeid.
 • Ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre.
 • Inkludere flere faggrupper i eldreomsorgen, slik at særlig mennesker med demens kan få bedre hjelp til å være i fysisk og mental aktivitet.
 • Tilby tilpasset digital opplæring for eldre og sørge for at det finnes en analog minimumsløsning.
 • Ha en hjemmetjeneste-reform for å gjøre det best mulig å bo hjemme.

Fremskrittspartiet (FrP) – Stiftet 1973

Partileder Sylvi Listhaug. Foto: NTB
Partileder Sylvi Listhaug. Foto: NTB Vis mer

Eldre skal kunne velge selv

Eldre mennesker flest klarer seg selv og er viktige bidragsytere i samfunnet som fortjener respekt og anerkjennelse. Syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen. Staten skal finansiereomsorgstjenestene, men brukerne skal kunne velge leverandør.

Frp vil:

 • At eldre skal kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen.
 • Fjerne underreguleringen på pensjonene, pensjon skal reguleres som lønnsveksten.
 • Sikre offentlig ansatte samme mulighet til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt som i privat sektor.
 • Fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på alder.
 • Ha forsøk med kombinerte omsorgs- og studentboliger.
 • Ta i bruk tilgjengelig omsorgsteknologi.

Høyre (H) – Stiftet 1884

Partileder Erna Solberg. Foto: NTB
Partileder Erna Solberg. Foto: NTB Vis mer

Leve lenger og jobbe lenger

Flere kan og vil jobbe lenger. Høyre vil bekjempe aldersdiskriminering i arbeidslivet og evaluere ytelser og ordninger som kan skape barrierer for å stå lenger i arbeid.

Høyre vil:

 • Øke sysselsettingen blant de over 62 år ved å legge til rette for at flere kan stå lenger i arbeid.
 • Avvikle generelle særordninger for eldre arbeidstakere.
 • Fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidslivet.
 • Videreutvikle et bærekraftig og forutsigbart pensjonssystem.
 • Åpne for valgfrihet innen hjemmetjenester og hjemmesykepleie og innføre bytterett for dem som bor på sykehjem eller mottar hjelp hjemme.
 • Gi flere eldre mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, blant annet ved å ta i bruk velferdsteknologi.
 • Bygge flere demenslandsbyer.

Kristelig Folkeparti (KrF) – Stiftet 1933

Partileder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: NTB
Partileder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: NTB Vis mer

Mye å leve for hele livet

Ingen skal bekymre seg for å bli eldre i Norge. Ingen mennesker skal stemples ut på grunn av alder. Eldre er en ressurs for samfunnet som må få delta og bidra.

KrF vil:

 • Gi bedre anledning til å arbeide etter fylte 70 år.
 • Endre praksiser og regler som hindrer eldre å delta i samfunnet slik de ønsker.
 • At de som har minst skal prioriteres ved økninger i pensjoner.
 • Sikre avlastning på resept for pårørende som tar seg av eldre med omsorgsbehov.
 • Få på plass en egen økonomisk pårørendestøtte.
 • Utvikle nye konsepter for samspill mellom generasjoner.
 • Styrke satsingen på eldres psykiske helse.
 • Sikre at alle eldre skal få tilbud om samtaler og åndelige og eksistensielle spørsmål.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) – Stiftet 1988

Partileder Une Aina Bastholm. Foto: NTB
Partileder Une Aina Bastholm. Foto: NTB Vis mer

Seniorkraften må tas i bruk

Den nye typen pensjonister representerer i stor grad en seniorkraft som må tas i bruk for å bidra til et velfungerende samfunn for alle generasjoner. MDG vil legge til rette for og støtte etablering av seniorkollektiver med stor grad av felles-områder og delepolicy.

MDG vil:

 • Gå i dialog om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder. Vurdere å sikre retten til redusert arbeidstid for alle personer over 62 år.
 • Tilrettelegge for mangfoldige boformer for gjensidig hjelp og glede, teste ut ordninger der studenter får bo gratis i tilknytning til sykehjem dersom de bidrar som supplement i arbeidet med å skape trivsel for eldre.
 • Sikre aktiv bruk av eldreråd. Støtte en gjennomgang av pensjonistenes økonomiske kår i lys av de siste årenes utvikling mot økende ulikhet og svakere lønnsutvikling for store grupper.

Rødt (R) – Stiftet 2007

Partileder Bjørnar Moxnes. Foto: NTB
Partileder Bjørnar Moxnes. Foto: NTB Vis mer

Eldre skal ha rett på gode liv

Alle skal ha en reell mulighet til å gå av med tidlig pensjon ved fylte 62 år. Folketrygden må forbedres, og tjenestepensjonene må styrkes, ikke svekkes. At eldre skal bo hjemme lengst mulig, må ikke brukes som sparetiltak.

Rødt vil:

 • Avvikle levealdersjusteringen i alderspensjonen. Pensjonen skal følge lønnsutviklingen i samfunnet, både under opptjening og utbetaling.
 • Oppheve inntektsgrensen for å kunne gå av med AFP.
 • Heve minstepensjonen og at pensjonspoeng for omsorgsarbeid gis tilbakevirkende kraft til 1967 for alle nye pensjonister.
 • Utvide tilbudet av seniorsentre til alle kommuner.
 • Satse på storstilt bygging av omsorgsboliger og seniorboliger med livsløpsstandard.
 • Understreke at de eldres frivillige innsats er svært viktig, men må ikke komme som erstatning for ansattes arbeid.

Senterpartiet (Sp) – Stiftet 1920

Partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB
Partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB Vis mer

Åpen omsorg og verdighet

Eldre skal ha mulighet til selv å forme sine liv, bruke sine evner, følge opp sine interesser og ha innflytelse i samfunnet. Vi må legge til rette for at den restarbeidsevne den enkelte har, tas i bruk.

Sp vil:

 • Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig.
 • Sikre at eldre som ikke bruker e-post eller internett har mulighet til å sende og motta informasjon på en effektiv måte.
 • Gjennomføre et kompetanseløft for velferdsteknologi i alle kommuner. Målsetting om at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2025.
 • Ikke innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen.
 • Styrke omsorgstilbudet ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie.
 • Opprettholde enkepensjon/etterlattepensjon.

Sosialistisk venstreparti (SV) – Stiftet 1975

Partileder Audun Lysbakken. Foto: NTB
Partileder Audun Lysbakken. Foto: NTB Vis mer

Trygg på en god alderdom

Alle eldre skal være trygge på at de kan få en god alderdom uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgs- tjenester,

SV vil:

 • Jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen. Gi pensjonistorganisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret.
 • Gi eldre medbestemmelse i hvordan deres omsorgsbehov blir dekket.
 • Gå imot oppstykking og privatisering av eldreomsorgen.
 • At eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn.
 • Bekjempe diskriminering av eldre og legge til rette for aldersvennlige byer.
 • Eldre som ikke har mulighet til å delta i den digitale hverdagen skal kunne være en del av samfunnet på lik linje med andre.

Venstre (V) – Stiftet 1884

Partileder Guri Melby. Foto: NTB
Partileder Guri Melby. Foto: NTB Vis mer

Frihet og selvbestemmelse

Økt utvikling og bruk av velferdsteknologi skal legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Vi ønsker private tilbydere av omsorg velkommen.

Venstre vil:

 • Støtte opp om nye, varierte boformer som legger opp til sosialt fellesskap og aktivitet i hverdagen.
 • Satse på hjemmetrening og tilby alle som ønsker det eget rom på sykehjem.
 • Styrke de palliative tjenestene.
 • Videreføre eldrereformen «Leve hele livet».
 • Oppheve aldersgrensen i sykelønnsordningen og opptjening til alderspensjon.
 • Fortsette pensjonsreformen slik at folk kan stå lenger i arbeidslivet.
 • Prioritere å øke pensjonsnivået til aleneboende minstepensjonister.
 • Erstatte særaldersgrenser med aldersbegrensning knyttet til bestemte oppgaver.

Her er andre landsdekkende partier som stilte lister ved stortingsvalget i 2017 og som har en uttalt senior/helsepolitikk:

Demokratene (DiN) – Stiftet 2002

Partileder Makvan Kasheikal. Foto: NTB
Partileder Makvan Kasheikal. Foto: NTB Vis mer

Individuelt tilpasset eldreomsorg

Nye pensjonistkull må kunne velge å jobbe lengre, eller kombinere pensjon og inntekt, for å få tilsvarende økonomi som dagens pensjonister. Vi ønsker å oppmuntre til solidaritet på tvers av generasjoner og tettere bånd mellom eldre og unge.

Demokratene vil:

 • Ha en bedre hjemmetjeneste med norskspråklig, fast hjelp. Mulig å bytte hjelpeperson hvis kjemien er dårlig.
 • Lage flere seniorboliger eller gamlehjem, der eldre kan få hjelp og tilsyn, men fortsatt føle seg selvstendige.
 • Gi mer støtte til familier som vil ta vare på sine gamle når alternativet er institusjon.
 • Endre de offentlige tjenestepensjonene slik at pensjon kan opptjenes og tillegges folketrygden uten samordning.
 • Oppheve underregulering av norske pensjoner. Satsene skal endres til hva de hadde vært om det ikke hadde vært for underreguleringen.

Helsepartiet – Stiftet 2017

Partileder Erik Hexeberg. Foto: NTB
Partileder Erik Hexeberg. Foto: NTB Vis mer

God helsehjelp uansett alder

Det er skapt en myte om at alle eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Livskvalitet er å leve slik man ønsker, også for syke, eldre mennesker.

Helsepartiet vil:

 • Støtte opp om organisert og lønnet frivillighet for kulturelle og sosiale aktiviteter.
 • Ha treningsgrupper og trening på grønn resept.
 • Innføre en garantipensjon/minstepensjon på 2,5 G.
 • Fjerne underreguleringen av alderspensjonen.
 • Fjerne samordningsreglene i offentlig pensjon og mellom samboere/ektefeller.
 • Fjerne kildeskatten for pensjonister med fast bosteds-adresse i utlandet.
 • Oppheve aldersgrensen for brukerstyrt assistanse (BPA) av syke- og aldershjem gjennom offentlige og private tilbud.
 • Tilby aldershjem til alle over 75 som har behov og ønsker det selv.

Liberalistene (Lib) – Stiftet 2014

Partileder Ronny Skjæveland. Foto: NTB
Partileder Ronny Skjæveland. Foto: NTB Vis mer

Eldreomsorg er en privatsak

Enkeltindividet, familie, omgangskrets og det sivile samfunnet har et ansvar for å planlegge og betale for de behov ved alderdom.

Liberalistene vil:

 • At offentlig eldreomsorg ikke skal være universell, men kun omfatte de som ikke har egen inntektsevne.
 • Desentralisere makt til fylkeskommuner og kommuner, slik at disse kan finne bedre måter å utøve eldre-omsorg på.
 • At personer som jobber utover oppnådd pensjonsalder kan ta ut sin pensjon og jobbe fullt ved siden av, uten avkortinger.
 • At alle borgere må kjøpehelseforsikring. De med lavest inntektsevne får helseforsikring dekket av staten.
 • Halvere moms på medisiner og helseprodukter.
 • Liberalisere import av medisiner og naturlegemidler.

Partiet De Kristne (PDK) – Stiftet 2011

Partileder Erik Selle. Foto: NTB
Partileder Erik Selle. Foto: NTB Vis mer

Fradrag på alderspensjoner

Eldre må gis større frihet til å delta i arbeidslivet uten å miste pensjon de har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv.

PDK vil:

 • Ha lovfestet rett til sykehjemsplass og enerom for eldre pleietrengende.
 • Gjøre det enklere for private å bygge alders- og sykehjem.
 • Gi alle som ønsker det trygghetsalarm, uavhengig av økonomi.
 • Fjerne trygdesamordningen for gifte og samboende.
 • Gi et bunnfradrag på alderspensjon på 2 G.
 • Rette opp den pågående underreguleringen av pensjonen.
 • Gi alle pensjonister anledning til å tjene penger uten avkorting av opptjent pensjon.
 • Pensjon og etterlattepensjon skal utbetales i sin helhet også for norske borgere som er bosatt i utlandet.

Pensjonistpartiet (PP) – Stiftet 1985

Partileder Kurt Johnny Hæggernæs. Foto: NTB
Partileder Kurt Johnny Hæggernæs. Foto: NTB Vis mer

Statlig finansiert omsorg

Bestemmelser i lov og regelverk som diskriminerer eldre mennesker må fjernes. Underregulering, samordning og avkorting i pensjonene skal opphøre.

Pensjonistpartiet vil:

 • Løfte minstepensjonen til over fattigdomsgrensen.
 • Reversere vedtaket om bortfall av enkepensjon.
 • At alle som har behov for det og som får redusert tannhelse, hørsel og syn, skal få nødvendig behandling og hjelpemidler dekket av trygdesystemet. Trygghetsalarm skal være gratis.
 • Tilby seniorer og eldre dataopplæring.
 • At alle som har behov for sykehjemsplass skal ha rett til dette og også enerom.
 • At det bygges nok sykehjemsplasser for demente, for eksempel demenslandsbyer.
 • At pårørende som tar seg av pleietrengende i nær familie skal få omsorgslønn, pensjonspoeng og nødvendig avlastning.

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.